Tulekustutite kontroll

Tulekustutite kontroll

Uue Tuleohutuse seadusega“, mis jõustus 01.märtsil 2021. a, karmistati nõudeid tulekustutite kontrollile ja hooldusele.
Tulekustuti kontrollimist ja hooldamist teostav ettevõte peab esitama majandustegevuse registrisse (MTR-i) majandustegevusteate koos vastutava isiku määramisega. Vastutaval spetsialistil peab olema tulekustuti kontrollimiseks ja hooldamiseks erialane ettevalmistus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus selles valdkonnas. Vastutav isik peab olema ettevõttega lepingulises suhtes, et oleks tagatud Tuleohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimine.

Ainult pädeva isiku poolt kontrollitud ja hooldatud tulekustutid toimivad tulekahju olukorras elupäästvate vahenditena. See on võimalik ainult läbi asjatundliku ja kvaliteetse tulekustuti korrashoiu. Tulekustuti kontroll on üks osa korrashoiu toimingutest. Tulekustuti korrashoidu saab tagada ainult siis, kui tööde teostajale on tagatud vastav väljaõppe ja tehtud kättesaadavaks asjakohased seadmed, masinad, tööriistad ja juhendid. Samuti on mõistlik, et tulekustuti kontrolli- ja hooldusteenust pakkuval isikul on olemas nõuetekohane töökoht koos vastavate seadmetega, kus on võimalik teostada tulekustuti hooldust ja survekatset. Seetõttu ongi tulekustuti kontrolli nõudeid karmistatud ja uue Tuleohutuse seadusega samamoodi reguleeritud nagu hooldust.

Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

  • 1 AASTA tagant tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate autos, veesõidukis või välistingimustes.
  • 2 AASTA tagant tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes).

Tulekustutite kontrolli ja hoolduse teostaja peab lähtuma tootjapoolsetest hooldusjuhenditest, Eesti Vabariigi standardist EVS 933:2017 ja Siseministri vastavast määrusest.

Kui tulekustuti läbib kontrolli, kleebitakse sellele vastavasisuline kontrollkleebis, millele on märgitud järgmise kontrolli kuupäev. Kui leitakse, et regulaarseks ülevaatuseks toodud tulekustutile ei ole võimalik uuesti kleebisega kehtivusaega pikendada antakse sellest kliendile teada ja sellisel juhul tuleb juba uus tulekustuti soetada.